Meer dan 20 jaar specialist in unieke vakanties - Klantbeoordeling 9,1 - Lid ABTO en SGR
404 pagina Eliza was here

Oeps, deze pagina bestaat niet..

 1. Home
 2. Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

<Template BE(VL) Actievoorwaarden promotioneel kansspel >

Actievoorwaarden:

 • Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden.

 

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Rotterdam Leisure Holding B.V. (hierna: ‘<brand>’) georganiseerde actie ter promotie van haar nieuwe reclame campagne “<naam actie>” (verder te noemen: de actie).

 

 • De actie is geldig van <begindatum> t/m <einddatum>. Geen kosten anders dan de gebruikelijke communicatiekosten zijn van toepassing op deze actie.

 

 • Deelname vindt plaats door <wijze>.

 

 • Er is één prijs. De prijs betreft een <prijs bijv. 8-daags verblijf voor 2 personen in een 2-persoonskamer landzijde algemeen (t.w.v. ca EURO)>. Op de uitvoering van de prijs zijn de Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen en de bijzondere voorwaarden van <brand> van toepassing. <Brand> zal zorg dragen voor inhouding en aangifte kansspelbelasting.

 

 • Vlucht, verblijf (op basis van logies & ontbijt) en transfer van en naar het hotel zijn inbegrepen in de prijs. Overige extra kosten zijn niet inclusief.

 

 • Het <X>-daagse verblijf vindt plaats tussen <begindatum en einddatum>, onder voorbehoud dat de reizen wel kunnen worden uitgevoerd.

 

 • De winnaar is zelf verantwoordelijk voor geldige verzekering, reis- en gezondheidsdocumenten.

 

 • De winnaar van deze actie wordt <datum kiezen prijswinnaar> door <brand> gekozen aan de hand van <bijv. het antwoord, of bij gelijke uitkomst: de antwoorden, dat (die) het dichtst bij het antwoord op prijsvraag (schiftingsvraag) ligt (liggen)>.

 

 • De winnaar wordt <datum> persoonlijk op de hoogte gesteld via <communicatiemiddel>.

 

 • De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar naam genoemd wordt op <social media>.

 

 • De winnende deelnemer dient binnen een week na bekendmaking dat hij/zij de winnaar is te reageren om de prijs te verzilveren.

 

 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Sunweb Group.

 

 • De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending en uitvoering van de prijs in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke media, onder meer internet en landelijke dag- en weekbladen wordt verstaan en voor onbepaalde tijd.

 

 • Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer zelf zijn/haar juiste gegevens opgeeft. <Brand> heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

 

 • Minderjarigen tot 18 jaar kunnen alleen meedoen en/of de prijs ontvangen met (op eerste verzoek te verstrekken) toestemming van hun vertegenwoordigers.

 

 • <Brand> behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie of de prijs, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld.

 

 • De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld. Indien een reis niet uitgevoerd kan worden vanwege bijzondere omstandigheden, heeft de winnaar geen recht op betaling of vervanging. De prijs is alleen overdraagbaar na voorafgaande toestemming van <Brand> en hieraan kunnen extra (financiële) voorwaarden worden gesteld.

 

 • <Brand> behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

 • Over deze actievoorwaarden en de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

 • <Social media> en andere ingeschakelde hulppersonen en/of derden door <Brand> zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze promotieactie.

 

 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor <brand>.

 

 • Als een deelnemer een klacht heeft in verband met de actie, dan kan de deelnemer deze binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontstaan of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan <Brand> kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan <Brand>, Postbus 1439, 3000 BK te Rotterdam, onder vermelding van 'klacht promotioneel kansspel'. <Brand> zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

 

 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Optioneel:

 • Wanneer prijs een pakketreis betreft – zie onderstreept.

 

 • Wanneer persoonsgegevens van anderen dan deelnemer mogelijk gepubliceerd worden (bijv. Foto)
 • De deelnemer heeft toestemming verkregen van personen, anders dan de deelnemer zelf, die op de gepubliceerde foto zichtbaar zijn.

 

 • Wanneer prijs niet ons eigen product is:
 • <Brand> is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is.

 

 • <Brand> is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie of verdere gebruikmaking van de prijs.

 

 • <Brand>, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door <Brand> betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie.